OHRA Disclaimer

OHRA en NN Group N.V., waar OHRA onderdeel van is, hierna te noemen "OHRA", besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. OHRA wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor eventuele onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. OHRA behoudt zich het recht om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard. Het is bedoeld om eenieder te informeren over OHRA en over de door haar ontplooide activiteiten. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Op overeenkomsten met OHRA zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van OHRA van toepassing. Uitsluitend deze polisvoorwaarden en reglementen bepalen de inhoud van de contractuele relatie met een klant. OHRA behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze polisvoorwaarden en reglementen kun je opvragen bij OHRA (Postbus 40000, 6803 GA Arnhem).

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij OHRA of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OHRA.

Functioneren van deze website

OHRA garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. OHRA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten. Ook is OHRA niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld storingen of onderbrekingen van fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door OHRA of door jou aan OHRA middels deze website of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt OHRA geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens en informatie verstrekt door of namens OHRA. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. OHRA kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer je deze bekijkt. OHRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. OHRA behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. OHRA garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Datum disclaimer: 18 januari 2018