MiFID

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die ondermeer beleggingsdienstverlening binnen de Europese Unie harmoniseert. Deze richtlijn is op 1 november 2007 in werking getreden en is vertaald in Nederlandse wet- en regelgeving.

MiFID

De MiFID is van toepassing op beleggingsondernemingen en banken die beleggingsdiensten verrichten in de landen van de Europese Unie. De MiFID is dus ook van toepassing op OHRA Bank als onderdeel van Nationale-Nederlanden Bank NV. Het doel van de MiFID is door meer uniforme regelgeving tot eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten te komen binnen de landen van de Europese Unie. Belangrijk gevolg hiervan is het waarborgen van een optimale beleggersbescherming. Uw belangen als belegger worden dus nog beter beschermd.

Het doel van de MiFID 
De MiFID introduceert een reeks van nieuwe regels voor de regulering van (onder meer) transacties in financiële instrumenten binnen de landen van de Europese Unie. Financiële instrumenten zijn onder andere aandelen, obligaties, Beleggingsfondsen en derivaten. Veel van de nieuwe MiFID-regels zijn gedragsregels die (bank)beleggingsondernemingen bij de verlening van hun beleggingsdiensten moeten naleven. Zo hebben wij een aantal informatieverplichtingen verwerkt in het Reglement Beleggersgiro, zoals:

  • informatie over onze vergunningplicht
  • de talen waarin u met ons kunt communiceren
  • informatie over de zogenoemde vangnetregeling
  • informatie over onze klachtenregeling

Daarnaast zijn de Bepalingen betreffende de bewaarneming van effecten aangepast ten aanzien van de klachtenregeling en de verplichtingen die volgen uit de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen.

De kennis- en ervaringstoets
De MiFID schrijft gedetailleerd voor welke achtergrondinformatie wij over u moeten inwinnen voordat wij u de beleggingsdienst Zelfstandig Beleggen kunnen aanbieden. De MiFID biedt banken de ruimte om voor de dienst Zelfstandig Beleggen te volstaan met het inwinnen van informatie over de kennis en ervaring van een nieuwe cliënt met betrekking tot beleggingen, in plaats van het vastleggen van een uitgebreider Beleggersprofiel. Wij hebben van deze ruimte gebruik gemaakt. Daarom heeft u dus geen Beleggersprofiel (meer). Indien u onvoldoende kennis en ervaring hebt, zullen wij u hiervoor waarschuwen. Van klanten die al voor 1 november 2007 de dienst Zelfstandig beleggen afnemen, wordt geen extra kennis- en ervaringstoets afgenomen.

Het Orderuitvoeringsbeleid
Wij hebben er voor gekozen al onze orders door te geven aan de uitvoerende partij BNP Paribas. BNP Paribas zal voor het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor u te behalen. Zij houdt hierbij rekening met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Een actuele lijst van plaatsen van uitvoering, rekening houdend met de verschillende soorten financiële instrumenten, vindt u terug bij de  reglementen. Wanneer u na 1 november 2007 orders aan ons doorgeeft, wordt u verondersteld te hebben ingestemd met ons Orderuitvoeringsbeleid. U wordt niet apart op de hoogte gesteld van veranderingen van de plaatsen van uitvoering. Wezenlijke wijzigingen in ons Orderuitvoeringsbeleid zullen worden gepubliceerd op onze website onder Beleggen.

Het Beleid inzake belangenconflicten
Voor de gevallen waarin wij in een belangenconflict zou kunnen raken, hanteren wij interne regels. Deze regels beogen eventuele benadeling van onze klanten te voorkomen. In het geval van een belangenconflict, kunt u er dus op vertrouwen dat uw belangen niet geschaad zullen worden. Deze interne regels zijn vastgelegd in het Beleid inzake belangenconflicten.

De Cliëntenclassificatie
Wij classificeren de meeste van onze klanten ten aanzien van de dienst Zelfstandig Beleggen als niet-professioneel. Dit betekent dat wij deze klanten de hoogste klantbescherming bieden. Klanten kunnen ons verzoeken om als professionele klant te worden behandeld. Hier zijn voorwaarden aan verbonden en het leidt van rechtswege tot een lagere klantbescherming. Ons beleid is echter om in de dagelijkse gang van zaken hetzelfde beschermingsniveau te bieden aan zowel de niet-professionele als de professionele cliënt.

Onze klantbescherming

Onze klantbescherming vindt uitdrukking in de regels voor passendheid, de regels voor communicatie en rapportage naar klanten en in de vangnetregeling.

Passendheid
Als u gebruik maakt van de dienst Zelfstandig Beleggen, moeten wij beoordelen of deze vorm van dienstverlening passend voor u is. Dat doen wij door voor nieuwe klanten vast te stellen of u over de nodige ervaring en kennis beschikt om te begrijpen welke risico’s hieraan verbonden zijn. Deze test noemen wij de kennis- en ervaringstoets. Indien u onvoldoende kennis en ervaring hebt, zullen wij u waarschuwen. Van klanten die al voor 1 november 2007 de dienst Zelfstandig beleggen afnemen, wordt geen extra kennis- en ervaringstoets afgenomen.

Algemene communicatie en reclame-uitingen
Wij zijn verplicht ervoor te zorgen dat alle informatie (met inbegrip van reclame-uitingen) die gericht is aan de belegger aan bepaalde eisen voldoet. Deze informatie moet zorgvuldig zijn en mag niet op enige mogelijke voordelen van een dienst of belegging wijzen, zonder dat zij ook waarschuwt voor de mogelijke risico’s. De informatie moet begrijpelijk zijn en mag geen belangrijke zaken, vermeldingen of waarschuwingen verbergen, of afzwakken.

Wanneer wij zulke informatie aan beleggers verstrekken, zijn wij daarnaast verplicht bepaalde vormvereisten en inhoudelijke eisen in acht te nemen. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat alle reclame-uitingen in overeenstemming zijn met alle andere informatie die de beleggers verstrekt wordt in het kader van de verrichting van Beleggingsdiensten.

Rapportage aan klanten
Wij rapporteren aan de beleggers over uitgevoerde transacties (met inbegrip van bevestigingen van transacties en periodieke overzichten). Tevens verstrekken wij waardeoverzichten. Onze verplichtingen om aan de beleggers over transacties te rapporteren zijn strikt en gedetailleerd.

Vangnetregeling
Personen die op grond van een beleggingsdienst geld of financiële instrumenten hebben toevertrouwd aan een bank en die voldoen aan bepaalde criteria kunnen gecompenseerd worden op grond van het beleggerscompensatiestelsel en/of het depositogarantiestelsel (gezamenlijk genoemd: ‘de vangnetregeling’). Personen kunnen aanspraak maken op de vangnetregeling als De Nederlandsche Bank constateert dat de desbetreffende (bank) beleggingsonderneming niet (meer) in staat is te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met de betreffende beleggingsdienst of nevendienst. De vangnetregeling is niet van toepassing op professionele beleggers.