Voorwaarden OHRA Community

Algemeen

De OHRA Community is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen en OHRA Bank (handelsnamen van NN Group Bidco B.V.) (hierna ‘OHRA’). En is bedoeld om jou als gebruiker de mogelijkheid te geven je uit te laten over jouw ervaringen met OHRA en tips of suggesties uit te wisselen met OHRA en andere gebruikers. Moderators kunnen reageren en/of een specifieke gebruiker vragen benodigde informatie kenbaar te maken via zowel privé als openbare berichten.

Gebruikersvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het betreden van de OHRA Community (hierna Community), dus zowel het passief bezoeken van de Community als het actief deelnemen. Door gebruik te maken van onze Community ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. OHRA is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Als de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt dit gemeld op de Community en worden de nieuwe gebruiksvoorwaarden op zowel de Community als de website van OHRA geplaatst. Het is daarom aan te bevelen om regelmatig de gebruikersvoorwaarden te controleren op wijzigingen.
Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

Deelname aan de Community

Op de Community kun je als gebruiker altijd berichten lezen. Om berichten achter te kunnen laten op de Community moet je eerst een account aanmaken. Je account kun je te allen tijde beëindigen via de instellingen in je account of door een beëindigingsverzoek te versturen naar een moderator. De door jouw geïnitieerde topics en geplaatste berichten zullen ook na beëindiging van een account zichtbaar blijven voor gebruikers van de Community en kunnen gevonden worden door zoekmachines. 

Een gebruiker die een account aanmaakt is 18 jaar of ouder. Als gebruiker mag je maar onder één account actief zijn. 
Als gebruiker ga je ermee akkoord dat het e-mailadres dat je opgeeft, onder andere wordt gebruikt voor het bevestigen van jouw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord wanneer je jouw wachtwoord vergeet. Gebruikers worden geadviseerd hun wachtwoord in ieder geval iedere 15 maanden te wijzigen. 
Als gebruiker zorg je er voor dat jouw wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. Je bent als gebruiker verantwoordelijk voor jouw bijdrage aan de Community. Daarnaast ben je aansprakelijk voor alles wat er gebeurt vanuit jouw account. Ook in het geval wanneer anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen jouw account worden die door OHRA aan je toegerekend. Indien je weet hebt van ongeoorloofd gebruik moet je ons hier direct van op de hoogte stellen.

Gedragsregels

De volgende regels dienen bij gebruik van de Community in acht te worden genomen:

Algemeen
 • OHRA gaat ervan uit dat je de algemene normen en waarden in acht neemt. 
 • Het is niet toegestaan je te uiten doormiddel van beledigingen, extreem grof taalgebruik, misleidende teksten of discriminerende uitspraken. Deze uitingen worden door de moderators verwijderd.
 • Schrijf je bericht kort en bondig  en gebruik geen overdaad aan smileys, hoofdletters en uitroeptekens, zodat je bericht goed leesbaar is. 
 • OHRA is in haar antwoorden  zo open en transparant als mogelijk.
Gebruikersgegevens
 • Je mag onder één gebruikersnaam actief zijn binnen de Community. Bij misbruik wordt het account verwijderd.
 • Bij (herhaaldelijk) misbruik behoudt OHRA zich het recht voor om je als bezoeker te blokkeren en je daarmee de toegang tot de Community te ontzeggen.
 • Gebruik geen telefoonnummers, relatienummers, privégegevens of onfatsoenlijke termen als gebruikersnaam.
 • Plaats geen privégegevens op de Community, zoals je relatienummer of telefoonnummer. In sommige gevallen zullen de moderators om jouw gegevens vragen, deze kun je dan sturen in een privébericht.
 • Gebruik geen afbeeldingen die ongepaste of kwetsende teksten of foto’s bevatten. Bij herhaaldelijk misbruik kan het recht op een eigen profielfoto of gebruik van afbeeldingen op de Community worden ontnomen. Ook het logo van OHRA of andere handelsmerken mogen niet worden gebruikt. 
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan op de Community.
Bericht plaatsen
 • Geplaatste berichten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het bericht heeft geplaatst. 
 • Voordat je het bericht plaatst, kun je door middel van de zoekfunctie nakijken of het onderwerp al eerder is besproken.
 • Plaats je bericht maar één keer, spammen door hetzelfde bericht meerdere malen te herhalen of door het onder andere topics te plaatsen is niet toegestaan. 
 • Het domineren van de Community door uitingen of discussies te herhalen is niet toegestaan. De moderators behouden zich het recht om deze uitingen te verwijderen om ruimte te laten voor anderen zonder het onderwerp zelf te verwijderen.
 • Commerciële berichten,  advertenties,  investering, kansspel of loterijen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Deze worden ook verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van jezelf of vertrouwelijke informatie van of over derden te plaatsen of te delen.  
 • Gebruikers mogen geen virussen uploaden of ‘ bots’,’ worms’ of enige andere computercodes, -bestanden of –programma’s gebruiken die de privacy of werking van bepaalde computersoftware of –hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt. 
 • Off-topic berichten plaatsen, wordt niet gewaardeerd,.De moderator is bevoegd deze te verplaatsen. 
 • Links naar andere pagina’s zijn toegestaan, mits ze een toegevoegde waarde hebben en niet in strijd zijn met de overige voorwaarden of gedragsregels. 
 • Geef je in je bericht niet uit voor OHRA of een aanverwant bedrijf.
 • Als op bestanden copyright/auteursrecht dienen deze niet gebruikt te worden op  de Community en zullen deze worden bewerkt of uit het bericht worden verwijderd. Bijlagen in berichten mogen geen inbreuk plegen op het auteursrecht. 
 • Als je een bericht ziet dat in het verkeerde Community onderdeel staat of dat in strijd is met de gedragsregels, neem dan contact op met een moderator via een privébericht.
 • Privéberichten kunnen worden gebruikt voor direct contact met andere gebruikers. OHRA moderators maken gebruik van privéberichten voor het uitvragen van privégegevens en om het Community lid van dienst te zijn. 
 • In privéberichten word je ook geacht je aan de gedragsregels te houden.

Moderatie

Voor de moderatie stelt OHRA moderators aan die binnen de Community te herkennen zijn aan de titel ‘Moderator’. De Moderator houdt zich bezig met de volgende hieronder genoemde punten. 
 • Het verplaatsen van berichten naar de juiste onderdelen. Soms plaatsen gebruikers een bericht op een verkeerde plaats. Om sneller een goede reactie te krijgen, verplaatst de Moderator het bericht naar het juiste Community onderdeel.
 • Moderators kunnen berichten die beledigend, ongepast of in strijd met de gedragsregels zijn, aanpassen of verwijderen zonder opgaaf van reden.
 • Moderators behouden het recht om berichten te bewerken, te verwijderen op elk moment zonder opgaaf van reden.
 • Bij herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels, gebruikersvoorwaarden of aanhoudend ongepast gedrag kun je tijdelijk of permanent uitgesloten worden van het Community.
 • OHRA moderators zijn aanwezig op het Community om vragen die niet door overige bezoekers kunnen worden opgelost, te beantwoorden. Dit betreft meestal klant-specifieke vragen, waarvoor klantgegevens noodzakelijk zijn.
 • De bovenstaande regels zijn ook van toepassing op privéberichten. 
 • Misbruik door middel van privéberichten kan leiden tot waarschuwingen en / of de herroeping van privéberichten.

Linken

Gebruikers van de Community kunnen op de Community links plaatsen naar andere websites. OHRA heeft geen enkele controlemogelijkheid over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van de websites behoort niet tot de inhoud van OHRA. Als zich op OHRA een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal OHRA – eventueel na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover - de link naar een dergelijke website verwijderen.

Privacy

De Community is openbaar en inzichtelijk voor iedereen.
Jouw persoonsgegevens worden door OHRA op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving behandeld. Meer informatie hierover kun je vinden in onze privacy statement.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

OHRA garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de OHRA Community. Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van de OHRA Community gebruik te maken.
Je vrijwaart OHRA voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. OHRA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker en/of gebruiker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van de OHRA Community en/of de inhoud van berichten. 
De door OHRA geplaatste informatie op de Community is alleen bedoeld voor algemene 
doeleinden en is geen advies. Informatie verkregen via de Community is alleen informatief bedoeld. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat OHRA niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OHRA kan de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. 

OHRA is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien ten gevolge van hackpogingen.

Door iets te plaatsen op OHRA Community verklaar je dat je het recht hebt je bijdrage(n) ter beschikking te stellen en OHRA een licentie (om niet) te verstrekken om de bijdrage(n) openbaar te maken en te verveelvoudigen via OHRA Community.  Je vrijwaart OHRA van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over OHRA of de Community kun je hierover een klacht indienen bij de moderators op de Community. OHRA neemt klachten heel serieus en behandeld ze zorgvuldig. In de disclaimer die je kunt raadplegen op de Community kun je meer informatie vinden over het indienen van klachten en de wijze waarop OHRA deze behandeld.

Beëindiging

Wanneer de Community op enig moment wordt beëindigd, zal het materiaal dat daarvan deel 
heeft uitgemaakt, daaronder mede begrepen de bijdragen en werken van gebruikers, ofwel worden bewaard voor archief doeleinden, ofwel geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, dit ter keuze van OHRA.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en het gebruik van de Community is Nederlands recht van toepassing.