OHRA Privacystatement

OHRA is een financiële dienstverlener die rechtstreeks zaken doet met haar klanten. OHRA maakt onderdeel uit van NN Group Bidco BV.

Ons privacybeleid

OHRA respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OHRA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars.

OHRA heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van NN Group Bidco BV, als beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De heer R. Suurbier ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen OHRA in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en om te voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. Daarnaast kan OHRA u informatie van de andere maatschappijen binnen de NN Group Bidco BV aanbieden.

* Tot NN Group Bidco BV behoren onder andere, Nationaal Spaarfonds Assurantiebedrijf B.V., Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., (met o.a. de handelsnaam OHRA Schadeverzekeringen), Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (met o.a. de handelsnaam OHRA Levensverzekeringen), Delta Lloyd Bank N.V.(met o.a. de handelsnaam OHRA Bank).

In verband met de integratie van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd worden analyses gedaan op het gezamenlijke klantenbestand. Deze analyses vinden met name plaats op geaggregeerd niveau. Bij deze analyses staat het beginsel van dataminimalisatie voorop: wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde/gepseudonimiseerde gegevens.

Raadplegen databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan OHRA uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingcis.nl.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. Dat wil zeggen dat ze in principe alleen voor de medisch adviseur toegankelijk zijn.
Als de medisch adviseur gegevens van een arts of andere hulpverlener nodig heeft, dan zal altijd eerst uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. De medisch adviseur moet dan aangeven waarom hij deze informatie nodig heeft en welke gegevens het betreft. Voor deze medische gegevens geldt dat zij worden beheerd onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur.
Voor de behandeling van een aanvraag voor een verzekering of van een claim kan het nodig zijn dat bepaalde medewerkers kennis nemen van hiervoor strikt noodzakelijke medische gegevens. De medisch adviseur zal hen dan die medische gegevens verstrekken die van belang zijn voor de acceptatie van een verzekering of het behandelen van een claim. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot kennis van medische gegevens.
Soms is onderzoek of een beoordeling nodig door een niet bij NN Group Bidco BV werkzame arts. In dat geval wordt de met de machtiging verkregen medische informatie naar deze arts gezonden. U kunt uw machtiging altijd schriftelijk intrekken.
Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Recht op inzage en correctie

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens verstrekken. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk om correctie of verwijdering van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan OHRA, afdeling Bedrijfsjuridische Zaken, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem. Om uw verzoek in behandeling te nemen ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatiebewijs. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. 

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door OHRA ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit formulier gebruiken of bellen naar 026 – 400 48 48. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. 

Opname van telefoongesprekken

OHRA kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan OHRA telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. 

Vragen

Als u vragen heeft over het privacystatement of over de wijze waarop OHRA met persoonsgegevens omgaat, kunt u zich wenden tot de privacycoördinator van OHRA, Afdeling Bedrijfsjuridische Zaken, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem. 


Gewijzigd op 9 juni 2017