Actievoorwaarden OHRA Huisdierenverzekering Actie zooplus


Actieperiode is van 10 september 2018 tot en met 26 oktober 2018

Door deelname aan deze actie stemt de klant in met de op deze actie van toepassing zijnde actievoorwaarden.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Actie zooplus OHRA (hierna: ‘de Actie’). e.
 2. De Actie is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen, onderdeel van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd aan de Spaklerweg 4, 1096 BA te Amsterdam (hierna: ‘OHRA’).
 3. De Actie start op 10 september 2018 om 12.00 uur en eindigt zodra het totaal aan klanten te verstrekken codes voor een waardebon van zooplus t.w.v. 15 euro bereikt is. De bestelling moet minimaal 19 euro of hoger zijn. De Actie eindigt in ieder geval uiterlijk op 26 oktober 2018 om 12.00 uur (hierna: ‘actieperiode’).
 4. Een klant die een Huisdierenverzekering aanvraagt en waarbij deze verzekering door OHRA wordt geaccepteerd ontvangt binnen 4 weken na ontvangst door OHRA van betaling van de eerste premie één (1) digitale actiecode op het bij OHRA bekende e-mailadres van de klant.
 5. Deze digitale actiecode verloopt na 3 jaar.
 6. Een wijziging van een bestaande OHRA Huisdierenverzekering (bijvoorbeeld door bijsluiten/wijzigen van een dekking) geldt niet als nieuwe/extra verzekering.
 7. OHRA is gerechtigd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de Actie tussentijds te verlengen, te verkorten of te beëindigen.

Deelname

 1. Deelname is alleen geldig voor de particuliere klant woonachtig in Nederland.
 2. Medewerkers van OHRA en/of een gelieerde onderneming zijn uitgesloten van deelname.
 3. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze Actie wordt de klant onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

Bekendmaking

 1. OHRA verstuurt de actiecode binnen 4 weken na afsluiten van een Huisdierenverzekering.
 2. OHRA verwerkt de persoonsgegevens, die door de klant in het kader van deze Actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in ons privacystatement.
 3. Over de uitkomsten van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

OHRA en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de Actie.

Slotbepalingen

 1. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie en/of de van toepassing zijnde voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan OHRA via de website van OHRA. OHRA zal klachten zo snel mogelijk in behandeling nemen en afhandelen. Als de klant meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij Kifid via de website (www.kifid.nl).

Download hieronder de actievoorwaarden OHRA Huisdierenverzekering Actie zooplus: