Wat voor uitkering krijgt u met een Gouden Handdruk Uitkeerrekening?

Hieronder leest u meer informatie over de uitkering van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Duur van de uitkering

De lengte van de uitkering bepaalt u voor een deel zelf. De wet zegt alleen iets over de minimale duur van uw uitkering. De lengte van uw uitkering hangt af van uw leeftijd en het moment waarop de hoogte van uw uitkering definitief kan worden vastgesteld.

Leeftijd

Minimale looptijd uitkering

0 jaar tot en met 24 jaar18 jaar
25 jaar tot en met 29 jaar15 jaar
30 jaar tot en met 34 jaar12 jaar
35 jaar tot en met 39 jaar9 jaar
40 jaar tot en met 44 jaar6 jaar
45 jaar tot en met 49 jaar4 jaar
50 jaar tot en met 54 jaar3 jaar
55 jaar tot en met 59 jaar2 jaar
60 jaar en ouder1 jaar

U mag dus altijd voor een langere duur kiezen. Bij OHRA kunt u kiezen voor een duur van maximaal dertig jaar. Er is geen maximum aan de hoogte van de bruto uitkering.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van:

  • Hoeveel geld u op de rekening heeft laten storten.
  • Het moment waarop het bedrag op uw rekening komt.
  • De rente.
  • Hoe lang de uitkering duurt.
  • Hoe vaak u de uitkering wilt krijgen. Dit kan per maand, per kwartaal of per (half) jaar.

Het rentepercentage dat in het openingsformulier is gebruikt voor de berekening van de uitkering is twee maanden geldig (rentegarantie) vanaf de aanvraagdatum van de rekening. Het definitieve uitkeringsbedrag wordt pas berekend op het moment dat alle aangegeven inlegbedragen ontvangen zijn. Zolang de gelden niet volledig binnen zijn, geldt het variabel rentetarief. Alle rentetarieven worden op jaarbasis aangegeven.

Als één van de inlegbedragen na de rentegarantie wordt ontvangen is het op dat moment geldende rentepercentage van toepassing op de hele inleg. Dit rentepercentage kan hoger of lager zijn. Daardoor kan de uitkering hoger of lager zijn.
 
Om de hoogte van uw uitkering te kunnen berekenen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Alle gelden moeten uiterlijk twee werkdagen voor de 25ste van de maand op uw rekening binnen zijn. Als sprake is van waardeoverdracht vanuit een verzekeraar of bank moeten wij ook het bijbehorende overdrachtsformulier (Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten) uiterlijk de 20ste van de maand hebben ontvangen van die verzekeraar of bank.

De hoogte van de bruto uitkering blijft gedurende de hele uitkeringsduur hetzelfde. Het bedrag dat u op uw betaalrekening ontvangt (netto uitkering) kan wel veranderen doordat de belastingpercentages en heffingen anders worden. Deze worden vastgesteld door de overheid.

Wanneer ontvangt u de uitkering?

Zodra alle gelden op uw rekening binnen zijn, wordt op de eerstvolgende 25ste van de maand de hoogte van uw uitkering bepaald. De periodieke uitkering wordt na de berekening automatisch gestart voor de gekozen looptijd. Afhankelijk van de door u gekozen uitkeringsfrequentie krijgt u de eerste uitkering:

  • een maand later (bij maandbetaling)
  • een kwartaal later (bij kwartaalbetaling)
  • een half jaar later (bij halfjaarbetaling)
  • of een jaar later (bij jaarbetaling)

U ontvangt de uitkering namelijk achteraf.

Stoppen niet mogelijk

Is uw uitkering gestart? Dan kan de uitkering niet meer gestopt worden. Uitzondering hierop is als u uw uitkering in één keer volledig opneemt.