Voorwaarden OHRA Community

Algemeen

De OHRA Community is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen en OHRA Bank (handelsnamen van NN Group Bidco B.V.) (hierna ‘OHRA’). Op OHRA Community kun je als gebruiker jouw ervaringen met OHRA delen en tips en informatie uitwisselen met OHRA en andere gebruikers. Moderators kunnen reageren en/of een specifieke gebruiker vragen benodigde informatie kenbaar te maken via zowel privé als openbare berichten.

Gebruikersvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het betreden van de OHRA Community (hierna ‘Community’). Onder betreden wordt zowel het deelnemen aan de Community als het passief bezoeken van de Community verstaan. Door gebruik te maken van onze Community ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaar je volgens deze voorwaarden te handelen. OHRA is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Als de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt dit gemeld op de Community en worden de nieuwe gebruiksvoorwaarden op zowel de Community als de website van OHRA geplaatst. Het is daarom aan te bevelen om regelmatig de gebruikersvoorwaarden te controleren op wijzigingen.
Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

Deelname aan de Community

Op de Community kun je als gebruiker altijd berichten lezen. Om berichten achter te kunnen laten op de Community moet je eerst een account aanmaken. Je account kun je te allen tijde beëindigen via de instellingen in je account of door een beëindigingsverzoek te versturen naar een moderator. De door jouw geïnitieerde topics en geplaatste berichten zullen ook na beëindiging van een account zichtbaar blijven voor gebruikers van de Community en kunnen gevonden worden door zoekmachines.

Een gebruiker die een account aanmaakt is 18 jaar of ouder. Als gebruiker mag je maar onder één account actief zijn.

Als gebruiker ga je ermee akkoord dat het e-mailadres dat je opgeeft, onder andere wordt gebruikt voor het bevestigen van jouw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord wanneer je jouw wachtwoord vergeet. Gebruikers worden geadviseerd hun wachtwoord in ieder geval iedere 15 maanden te wijzigen. Je behandelt als gebruiker je wachtwoord vertrouwelijk en maakt jouw wachtwoord niet bekend aan derden.

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor jouw bijdrage aan de Community en aansprakelijk voor de activiteit vanuit jouw account. Dit geldt ook wanneer anderen -met of zonder jouw toestemming en medeweten – jouw account gebruiken. Als je weet dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van jouw account, is het jouw plicht OHRA hierover direct te informeren.(Rechts)handelingen vanuit jouw account rekent OHRA aan jou als gebruiker toe.

Gedragsregels

Bij deelname aan de Community gelden de volgende regels:

Algemeen

 • OHRA gaat ervan uit dat je de algemene normen en waarden in acht neemt.
 • Het is niet toegestaan je te uiten doormiddel van beledigingen, extreem grof taalgebruik, misleidende teksten of discriminerende uitspraken. Deze uitingen worden door de moderators verwijderd.
 • Schrijf je bericht kort en bondig en gebruik geen overdaad aan smileys, hoofdletters en uitroeptekens, zodat je bericht goed leesbaar is.
 • OHRA is in haar antwoorden zo open en transparant als mogelijk.

Gebruikersgegevens

 • Je mag onder één gebruikersnaam actief zijn binnen de Community. Bij misbruik wordt het account verwijderd.
 • Bij (herhaaldelijk) misbruik behoudt OHRA zich het recht voor om je als bezoeker te blokkeren en je daarmee de toegang tot de Community te ontzeggen.
 • Gebruik geen telefoonnummers, relatienummers, privégegevens of onfatsoenlijke termen als gebruikersnaam.
 • Plaats geen privégegevens op de Community, zoals je relatienummer of telefoonnummer. In sommige gevallen zullen de moderators om jouw gegevens vragen, deze kun je dan sturen in een privébericht.
 • Gebruik geen afbeeldingen die ongepaste of kwetsende teksten of foto’s bevatten. Bij herhaaldelijk misbruik kan het recht op een eigen profielfoto of gebruik van afbeeldingen op de Community worden ontnomen. Ook het logo van OHRA of andere handelsmerken mogen niet worden gebruikt.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan op de Community.

Bericht plaatsen

 • Geplaatste berichten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het bericht heeft geplaatst.
 • Voordat je het bericht plaatst, kun je door middel van de zoekfunctie nakijken of het onderwerp al eerder is besproken.
 • Plaats je bericht maar één keer, spammen door hetzelfde bericht meerdere malen te herhalen of door het onder andere topics te plaatsen is niet toegestaan.
 • Het domineren van de Community door uitingen of discussies te herhalen is niet toegestaan. De moderators behouden zich het recht om deze uitingen te verwijderen om ruimte te laten voor anderen zonder het onderwerp zelf te verwijderen.
 • Commerciële berichten, advertenties, investering, kansspel of loterijen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Deze worden ook verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van jezelf of vertrouwelijke informatie van of over derden te plaatsen of te delen.
 • Gebruikers mogen geen virussen uploaden of ‘ bots’,’ worms’ of enige andere computercodes, -bestanden of –programma’s gebruiken die de privacy of werking van bepaalde computersoftware of –hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt.
 • Off-topic berichten plaatsen, wordt niet gewaardeerd,.De moderator is bevoegd deze te verplaatsen.
 • Links naar andere pagina’s zijn toegestaan, mits ze een toegevoegde waarde hebben en niet in strijd zijn met de overige voorwaarden of gedragsregels.
 • Geef je in je bericht niet uit voor OHRA of een aanverwant bedrijf.
 • Als op bestanden copyright/auteursrecht dienen deze niet gebruikt te worden op de Community en zullen deze worden bewerkt of uit het bericht worden verwijderd. Bijlagen in berichten mogen geen inbreuk plegen op het auteursrecht.
 • Als je een bericht ziet dat in het verkeerde Community onderdeel staat of dat in strijd is met de gedragsregels, neem dan contact op met een moderator via een privébericht.
 • Privéberichten kunnen worden gebruikt voor direct contact met andere gebruikers. OHRA moderators maken gebruik van privéberichten voor het uitvragen van privégegevens en om het Community lid van dienst te zijn.
 • In privéberichten word je ook geacht je aan de gedragsregels te houden.

Moderatie

Voor de moderatie stelt OHRA moderators aan die binnen de Community te herkennen zijn aan de titel ‘Moderator’. De Moderator houdt zich bezig met de volgende hieronder genoemde punten.

 • Het verplaatsen van berichten naar de juiste onderdelen. Soms plaatsen gebruikers een bericht op een verkeerde plaats. Om sneller een goede reactie te krijgen, verplaatst de Moderator het bericht naar het juiste Community onderdeel.
 • Moderators kunnen berichten die beledigend, ongepast of in strijd met de gedragsregels zijn, aanpassen of verwijderen zonder opgaaf van reden.
 • Moderators behouden het recht om berichten te bewerken, te verwijderen op elk moment zonder opgaaf van reden.
 • Bij herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels, gebruikersvoorwaarden of aanhoudend ongepast gedrag kun je tijdelijk of permanent uitgesloten worden van het Community.
 • OHRA moderators zijn aanwezig op het Community om vragen die niet door overige bezoekers kunnen worden opgelost, te beantwoorden. Dit betreft meestal klant-specifieke vragen, waarvoor klantgegevens noodzakelijk zijn.
 • De bovenstaande regels zijn ook van toepassing op privéberichten.
 • Misbruik door middel van privéberichten kan leiden tot waarschuwingen en / of de herroeping van privéberichten.

Linken

Als gebruiker van de Community kun je verwijzen naar andere websites door het plaatsen van links. De inhoud van deze externe websites is niet de inhoud of het eigendom van OHRA. OHRA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van externe websites. Bij verwijzingen naar websites met inhoud die in strijd is met de wet, verwijdert OHRA de link naar deze website – eventueel na de ontvangst van een klacht hierover. OHRA heeft geen enkele controlemogelijkheid (over de inhoud van) deze websites.

Privacy

De Community is openbaar en inzichtelijk voor iedereen.
Jouw persoonsgegevens worden door OHRA op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving behandeld. Meer informatie hierover kun je vinden in onze privacy statement.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

Als gebruiker / bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor de voorzieningen voor het gebruik van de Community, zoals een internetverbinding. OHRA kan een storingsvrije en ononderbroken werking van de Community niet garanderen.

Je vrijwaart OHRA voor alle aanspraken van derden (inclusief kosten voor juridische bijstand) die voortkomen uit het niet nakomen van de verplichtingen die in deze voorwaarden worden genoemd. OHRA is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de handelingen of de nalatigheid van een gebruiker / bezoeker op welke wijze dan ook, zoals op OHRA Community of de inhoud van berichten.

De door OHRA geplaatste informatie op de Community is alleen bedoeld voor algemene
doeleinden en is geen advies. Informatie verkregen via de Community is alleen informatief bedoeld. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat OHRA niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OHRA kan de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen.

OHRA is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien ten gevolge van hackpogingen.

Door iets te plaatsen op OHRA Community verklaar je dat je het recht hebt je bijdrage(n) ter beschikking te stellen en OHRA een licentie (om niet) te verstrekken om de bijdrage(n) openbaar te maken en te verveelvoudigen via OHRA Community. Je vrijwaart OHRA van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over OHRA of de Community kun je hierover een klacht indienen bij de moderators van de Community door een bericht te plaatsen. OHRA neemt klachten heel serieus en behandelt ze zorgvuldig. Op onze website vind je meer informatie over het indienen van klachten en de wijze waarop OHRA deze behandelt.

Beëindiging

Wanneer de Community wordt beëindigd zal het materiaal dat daarvan deel
heeft uitgemaakt, ofwel worden bewaard voor archiefdoeleinden, ofwel geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Dit ter keuze van OHRA. Hieronder vallen ook de bijdragen en werken van gebruikers.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en het gebruik van de Community is Nederlands recht van toepassing.