Algemene informatie over beleggingsverzekeringen

Deze algemene informatie is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Het doel is om je een algemeen beeld te geven van wat een beleggingsverzekering is. De informatie wijkt op een aantal onderdelen af van de productkenmerken van de beleggingsverzekeringen van OHRA. Daarnaast willen we je wijzen op enkele belangrijke aandachtspunten en op de risico’s van beleggingsverzekeringen. Met behulp van deze informatie kun je de verschillende producten van verzekeraars beter begrijpen en met elkaar vergelijken.

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar je premies – na aftrek van kosten en verzekeringspremies – belegt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit van de beleggingen op dat moment. Bij een beleggingsverzekering wordt altijd geregeld wat de uitkering is bij overlijden. Beleggingsverzekeringen worden vaak gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Bij veel beleggingsverzekeringen kun je de premie per maand, kwartaal of jaar betalen. Er zijn ook verzekeringen met een éénmalige premiebetaling. Dit noemen we een koopsom.

Hoe hoog is je uitkering?

De hoogte van de uitkering op de einddatum van de verzekering hangt onder andere af van de waardeontwikkeling van de beleggingen. Als de waarde stijgt, dan krijg je een hogere uitkering. Daalt de waarde van de beleggingen, dan krijg je een lagere uitkering. Je weet dus niet zeker hoe hoog je uitkering zal zijn. Je loopt een beleggingsrisico. Er zijn beleggingsverzekeringen die op de einddatum een bepaald minimum bedrag uitkeren of waarbij een minimum rendement is gegarandeerd. Daarbij gelden wel speciale voorwaarden. Bijvoorbeeld dat je premies in een bepaald fonds moeten worden belegd. Meestal gaat een minimum uitkeringsgarantie ten koste van het rendement dat je kunt behalen.

Hoe beleggen we voor jou?

Je hebt verschillende beleggingsmogelijkheden. Je kunt beleggen in aandelenfondsen, obligatiefondsen, rentefondsen, en dergelijke. Dit kan ook een combinatie zijn. Het is belangrijk dat je beleggingskeuze aansluit bij het beleggingsrisico dat je wilt lopen. Het aantal beleggingsmogelijkheden waaruit je kunt kiezen, kan variëren. Soms kun je alleen beleggen in fondsen die de verzekeraar zelf beheert. Soms kun je kiezen uit een ruimer aanbod van beleggingsfondsen van een andere fondsbeheerder (beleggingsinstelling).

Welke verzekeringspremies zijn er?

Bij alle beleggingsverzekeringen brengt de verzekeraar premies voor verzekeringsdekkingen in rekening. Hierna leggen we uit welke verzekeringsdekkingen een rol kunnen spelen.

  1. Overlijdensrisico. Bij iedere beleggingsverzekering is geregeld wat er gebeurt bij overlijden. Je kunt afspreken dat de verzekeringsmaatschappij een uitkering doet als je overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Meestal kun je zelf kiezen hoe hoog deze uitkering moet zijn. De uitkering bij overlijden kan een bepaald minimum bedrag zijn. Dit zien we vaak bij beleggingsverzekeringen die zijn bedoeld om een hypotheek mee af te lossen. Zo kun je er voor zorgen dat de hypotheek ook in geval van overlijden kan worden afgelost. De verzekeraar moet bij overlijden dan meestal meer uitkeren dan de waarde van de beleggingen op dat moment. Voor die overlijdensrisicodekking betaal je een premie. Het is mogelijk dat de hoogte van die premie afhangt van de waarde van de beleggingen. Als de waarde stijgt, ga je minder premie betalen. Maar daalt de waarde van de beleggingen, dan ga je meer premie betalen. Er zijn ook beleggingsverzekeringen waarbij de uitkering bij overlijden lager is dan de waarde van de beleggingen op dat moment. Vaak is zelfs mogelijk om af te spreken dat de verzekeraar bij overlijden in het geheel geen uitkering doet. In die gevallen houdt de verzekeraar bij het overlijden geld over. Daarom brengt de verzekeraar bij die verzekeringen geen overlijdensrisicopremie in rekening, maar wordt er een bonus toegevoegd aan de beleggingen. Dit heeft een gunstig effect op de waarde van de verzekering. 
  2. Premievrijstelling bij overlijden. Bij sommige beleggingsverzekeringen is het mogelijk om een extra overlijdensrisicodekking te verzekeren. Daarbij neemt de verzekeraar de betaling van de premie over bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering.
  3. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij sommige beleggingsverzekeringen kun je ook het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dat komt erop neer dat de verzekeraar de betaling van de premie overneemt als je arbeidsongeschikt wordt.
  4. Minimum uitkeringsgarantie. Bij sommige beleggingsverzekeringen kun je met de verzekeraar een minimum uitkering of een minimum rendement op de einddatum afspreken. In sommige gevallen wordt hier ook een premie voor in rekening gebracht.

Welke kosten zijn er?

Bij alle beleggingsverzekeringen brengt de verzekeraar kosten in rekening. Ook zijn er kosten verbonden aan het beleggen. Hierna leggen we uit welke kosten een rol kunnen spelen.

  1. Kosten van de verzekeringsmaatschappij. Dit zijn onder andere kosten voor het bedenken van de verzekering, het verkopen en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering.
  2. Aan- en verkoopkosten. Dit zijn kosten die de verzekeraar maakt om beleggingen te kopen en te verkopen.
  3. Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur. Als je een verzekering koopt via een bemiddelaar of verzekeringsadviseur, dan ontvangt deze een vergoeding van de verzekeraar voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit is de provisie. Om de provisie te kunnen betalen houdt de verzekeringsmaatschappij kosten in op je verzekering.
  4. Beheerkosten. Dit zijn de kosten voor het beheer van de beleggingen. De fondsbeheerder brengt deze niet apart in rekening, maar verrekent deze met de koers van je beleggingen. Er zijn ook verzekeringen waarin deze kosten op de premie in rekening worden gebracht.

Hoe worden de kosten en verzekeringspremies verrekend?

Verzekeraars brengen kosten en verzekeringspremies op verschillende manieren in rekening. De verzekeraar kan de kosten direct in mindering brengen op de premie die je voor de verzekering betaalt. Het is ook mogelijk om de kosten in mindering te brengen op de beleggingen. Dat gebeurt door een deel van de beleggingen te verkopen. Ook combinaties van beide methoden komen voor. Ook de verzekeringspremies kunnen in mindering worden gebracht op de premies of op de waarde van je beleggingen. Ook daarbij zijn combinaties mogelijk.

Wat zijn eerste kosten en doorlopende kosten?

Hierboven hebben we de kosten voor de verzekeringsmaatschappij en de kosten voor de bemiddelaar of verzekeringsadviseur beschreven. Deze kosten zijn te verdelen in eerste kosten en doorlopende kosten. Dit onderscheid is belangrijk voor het geval je de verzekering vóór de einddatum zou willen beëindigen. Overigens maken verzekeraars niet altijd een onderscheid tussen deze kosten.

Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor de administratie en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd. Doorlopende kosten worden gedurende de hele looptijd van de verzekering in rekening gebracht.

Onder eerste kosten worden veelal verstaan de kosten voor het adviseren en verkopen van de verzekering, het invoeren van de verzekering in de administratie en het verstrekken van de polis. De eerste kosten worden vaak tijdens de eerste paar jaar van de looptijd in rekening gebracht. Je betaalt dan tijdens de eerste periode meer kosten dan daarna. Hierdoor is er in die periode minder geld beschikbaar om te beleggen. Als je de verzekering tussentijds beëindigt, kan de verzekeraar eventueel ook de eerste kosten die je nog niet hebt betaald in één keer in rekening brengen.

Wat gebeurt er als je vóór de einddatum stopt met de beleggingsverzekering? Een beleggingsverzekering is bedoeld voor de lange termijn. Als je een beleggingsverzekering neemt, spreek je met de verzekeraar af hoeveel jaar de verzekering duurt. Je mag je beleggingsverzekering vóór de einddatum beëindigen. Dit noemen we afkopen. Het voortijdig beëindigen van een beleggingsverzekering kan een financieel nadeel opleveren. Dit kan voorkomen omdat de eerste kosten in de eerste jaren hoger zijn dan in de latere jaren en als de eerste kosten die nog niet volledig zijn betaald, bij afkoop in één keer in rekening worden gebracht. Als je je beleggingsverzekering dus kort na het begin stopt, kan je uitkering extra laag zijn. Daarnaast kan de verzekeraar kosten in rekening brengen voor de administratieve verwerking van de afkoop. Hier moet je goed over nadenken als je een beleggingsverzekering neemt. En als je je beleggingsverzekering eerder wilt stoppen, kunt je aan je verzekeraar of je verzekeringsadviseur vragen hoe hoog je uitkering op dat moment zal zijn. Ook kunnen zij aangeven welke andere mogelijkheden er voor je zijn.

Disclaimer

De hierboven staande informatie is algemene informatie over beleggingsverzekeringen en is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Deze informatie wijkt op een aantal onderdelen af van de productkenmerken van de beleggingsverzekeringen van OHRA. Zo is het bij OHRA niet mogelijk om 'Premievrijstelling bij overlijden' te verzekeren. Ook brengen wij je geen 'Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur' in rekening. En de informatie onder het kopje 'Wat zijn eerste kosten en doorlopende kosten?’ geeft op onderdelen niet de situatie bij OHRA aan.

Wil je meer informatie?

Aanvragen fondsswitch of wijziging fondsverdeelsleutel OHRA Groeiroute 

Aanvragen fondsswitch of wijziging fondsverdeelsleutel OHRA Persoonlijke Portefeuille Polis