Actievoorwaarden Dashcam Actie OHRA en HCC

Door deelname aan deze Actie stemt u in met de op deze Actie van toepassing zijnde Actievoorwaarden.

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Dashcam Actie OHRA en HCC” (hierna: ‘de Actie’). Uitsluitend leden van HCC kunnen meedoen aan deze actie.
 2. De Actie is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen, onderdeel van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd aan de Spaklerweg 4, 1096 BA te Amsterdam (hierna: ‘OHRA’).
 3. De Actie start op 26 januari 2018 en eindigt zodra het totaal van 500 aan klanten te verstrekken Dashcams bereikt is. De Actie eindigt in ieder geval uiterlijk op 15 april 2018 om 12 uur (hierna: ‘Actieperiode’).
 4. Een nieuwe of bestaande klant die een of meerdere autoverzekeringen aanvraagt en waarbij deze verzekering(en) door OHRA wordt geaccepteerd ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van betaling door OHRA van de eerste autopremie één (1) Nextbase dashcam 112.
 5. De dashcam wordt geleverd door Autovision aan de klanten van OHRA die in de Actieperiode een of meer door OHRA geaccepteerde autoverzekering(en) sluit(en) met als ingangsdatum uiterlijk 30 april 2018:  onder “autoverzekering” wordt verstaan een autoverzekering met een van de volgende basisdekkingen module WA of WA Plus of All Risk., al dan niet gecombineerd met extra dekkingen.
 6. Een wijziging van een bestaande autoverzekering ( bv door bijsluiten/wijzigen van een dekking) geldt niet als nieuwe/extra verzekering.
 7. OHRA is gerechtigd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en houdt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de Actie tussentijds te verlengen, te verkorten of te beëindigen.

Deelname

 1. De klant die voldoet aan de voorwaarden van deze actie geeft toestemming aan OHRA om diens naam en adres door te geven aan Autovision Holding BV, gevestigd te Zandvoort aan de  Burgemeester Engelbertsstraat 92.
 2. Autovision gebruikt deze naam- en adresgegevens conform de privacy-eisen en alleen om de klant in het kader van deze Actie een dashcam toe te sturen.
 3. Als de NAW gegevens van de klant niet volledig door de klant zijn aangeleverd, is de klant uitgesloten van de Actie.
 4. Deelname is alleen geldig voor de particuliere klant woonachtig in Nederland.
 5. Medewerkers van OHRA en/of een gelieerde onderneming zijn uitgesloten van deelname.
 6. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze Actie wordt de klant onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

Bekendmaking

 1. OHRA verstuurt via Autovion de dashcam binnen 4 weken na ontvangst van de eerste premiebetaling.
 2. OHRA verwerkt de persoonsgegevens, die door de klant in het kader van deze Actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het privacystatement van Delta Lloyd op www.deltalloyd.nl.
 3. Over de uitkomsten van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 1. OHRA en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met de Actie.
 2. OHRA is niet aansprakelijk voor:
  - gebreken in de verstuurde dashcam van Autovision;
  - schade, direct en/of indirect, als gevolg van het wijzigen, verlengen of beëindigen van de Actie;
  - schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met de verstuurde dashcam van Autovision.
 3. Voor vragen of klachten kunt u terecht bij Autovision.

Slotbepalingen

 1. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie en/of de van toepassing zijnde voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan OHRA via de website van OHRA. OHRA zal klachten zo snel mogelijk in behandeling nemen en afhandelen. Als de klant meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij KIFID via de website (www.kifid.nl).