Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Als u of uw partner overlijdt, dan brengt dat naast veel verdriet ook veel financiële problemen met zich mee. Er valt namelijk een inkomen weg en uw uitgaven lopen gewoon door of nemen zelfs toe. Met de overlijdensrisicoverzekering kunt u uw gezin of uw partner financieel beschermen. U verzekert een vast bedrag dat OHRA direct bij overlijden uitkeert.

De hypotheekverzekering houdt in dat de woonlasten (hypotheeklasten) gedekt zijn, in geval van een overlijden. Maar deze verzekering dekt de kosten voor het gewone levensonderhoud, hobby’s, sportclubs, etc. niet.

Daarbij krijgt u met jonge kinderen vaak te maken met (extra) kinderopvang en met oudere kinderen wellicht met studiekosten. Als u een overlijdensrisicoverzekering sluit, dan ontvangt u bij overlijden een vast bedrag (naar keuze). OHRA keert dit bedrag direct uit. U kunt dit bedrag vrij besteden.

Niet elke kredietinstelling scheldt de schuld bij overlijden kwijt. En leent u van familie of vrienden? Dan ontbreekt zo'n zogenaamde restschuldverzekering altijd. Een overlijdensrisicoverzekering is in al deze gevallen een aanrader. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden met de schulden achterblijven.

Ja, de vaste lasten blijven vaak gelijk. Met het wegvallen van de partner is bijna altijd sprake van een inkomensterugval. Als een inkomen wegvalt, dan kan de achterblijvende partner soms de hoge lasten niet meer opbrengen. Dus ook als er geen kinderen zijn, behoort de overlijdensrisicoverzekering tot 'zorg voor elkaar'.

Als de kostwinner overlijdt, dan daalt het gezinsinkomen. De achterblijvende partner zal dan wellicht (meer) moeten gaan werken om het inkomen aan te vullen. Of als er kinderen zijn, voor kinderopvang moeten zorgen. Als een niet-werkende partner overlijdt, dan zal de kostwinner voor extra uitgaven komen te staan. Of de kostwinner heeft minder inkomen, omdat hij of zij genoodzaakt is minder te werken.

De minimale looptijd is 10 jaar. De verzekering mag doorlopen tot u 75 jaar bent.

Als u uw aanvraag volledig heeft ingediend, ontvangt u automatisch via e-mail de juiste gezondheidsverklaring of uitnodiging voor een medische keuring.

Bij een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering vragen verzekeraars om een gezondheidsverklaring. Zo ook bij OHRA. Na uw aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering ontvangt u een e-mail van Meditel met een link naar de online gezondheidsverklaring. U wordt verzocht deze in te vullen. Meditel is onze partner op het gebied van medische beoordelingen bij overlijdensrisicoverzekeringen.

Uw ingevulde gezondheidsverklaring bewaren wij met eventuele andere medische documenten in uw medisch dossier. Dit dossier beheren wij volgens de regelgeving en gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen'.

Een medische beoordeling is de inschatting van de medisch adviseur of er sprake is van een normaal of verhoogd risico op overlijden. De medisch adviseur maakt deze inschatting op basis van de medische gegevens uit de gezondheidswaarborgen en algemene statistische gegevens.

Na de medische beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

  • OHRA accepteert uw aanvraag met de standaard voorwaarden. U ontvangt per mail uw polis
  • OHRA kan uw aanvraag met afwijkende voorwaarden accepteren. U ontvangt van ons een nieuw premievoorstel
  • OHRA wijst de aanvraag af. In dat geval ontvangt u van ons een brief hierover.

Ja dat kan. 

  • U mag het verzekerde kapitaal verhogen. Bij een verhoging kunnen wij een medische verklaring opvragen. Heeft u een verhoging 'zonder medische verklaring'? Dan vragen wij geen medische verklaring. 
  • U mag het verzekerde kapitaal verlagen. 

Nee, wij hebben geen 'en bloc clausule'. Dit betekent dat wij de voorwaarden en de premie van de verzekering niet zomaar kunnen aanpassen zonder uw toestemming. Op de einddatum vervalt de verzekering zonder dat er een uitkering volgt.

Nee. Wij hebben ervoor gekozen om de premie van de OHRA Overlijdensrisicoverzekering zo laag mogelijk te houden. Daarom bouwt u geen waarde op in de verzekering. Dit betekent dat als u eerder stopt met de verzekering u geen uitkering krijgt.Ja. Verpanding wil zeggen dat de hypotheekverstrekker de uitkering ontvangt van de overlijdensrisicoverzekering als u komt te overlijden. Verpanding geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid een deel van het hypotheekbedrag terug te krijgen.

Als u de verzekering afsluit, bepaalt u zelf wie bij uw overlijden de uitkering ontvangt. Deze persoon/personen is/zijn de begunstigde(n). U kunt de begunstigden later veranderen. Is uw overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan uw hypotheek (ofwel: verpand)? Dan ontvangt meestal de hypotheekverstrekker direct de uitkering.

Ja, dat kan. Graag ontvangen wij dan de gegevens van deze persoon (naam, geboortedatum, Burger Service Nummer (BSN), en een getekend verzoek van u. Let op: is uw verzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Dan ligt het ingewikkelder. Neem daarvoor contact met ons op.

Nee, dit gaat niet. De uitkering van het verzekerd kapitaal uit de verzekering ontvangen de nabestaanden in een keer.

Het verzekerd bedrag keren wij uit zonder dat we belasting inhouden. Het kan zijn dat diegene die de uitkering ontvangt over de uitkering nog belasting moet betalen. Dit is afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie.

Wanneer u niet rookt, kunt u een korting krijgen op uw premie. Rookt u op het moment dat u de verzekering afsluit, maar stopt u met roken tijdens de looptijd? Dan kunt u vanaf twee jaar nadat u gestopt bent met roken als nog in aanmerking komen voor korting op uw premiebedrag. Neemt u dan contact met ons op.

Wij keren het verzekerde bedrag uit als één van de verzekerden overlijdt in de tijd dat de verzekering loopt. Daarna stopt de verzekering. Er wordt dus één keer uitgekeerd. Ook als beide verzekerden gelijktijdig overlijden, wordt er maar één keer het verzekerde bedrag uitgekeerd.

De situaties waarin OHRA niet uitkeert zijn:

  • De verzekerde overlijdt door oorlogshandelingen in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst;
  • De verzekerde overlijdt door een vliegtocht als testpiloot, dan wel als militair die een vliegtocht niet als passagier meemaakt;
  • Er zijn meer dan 5 jaren verstreken na het overlijden van de verzekerde. Dan hoeven wij het verzekerde bedrag niet meer uit te keren. Er is sprake van verjaring. Wij stoppen dan de verzekering zonder dat u een uitkering ontvangt;
  • Heeft ge begunstigde een rol gespeeld bij het overlijden van de verzekerde en is de begunstigde daarvoor veroordeeld? Dan heeft de begunstigde geen recht op het verzekerde bedrag; 
  • Als u de verzekering tussentijds beëindigt
Stap 1
Als er iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden. OHRA maakt het voor u zo gemakkelijk mogelijk. Geef een overlijdensmelding van een verzekerde met een OHRA Overlijdensrisicoverzekering telefonisch aan ons door via telefoonnummer 0264004040. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Stap 2
Voor de administratieve verwerking hebben wij in veel gevallen aanvullende informatie nodig. Zoals een kopie van de akte van overlijden, een kopie van een legitimatiebewijs, een kopie bankafschrift van de begunstigde of een verklaring van erfrecht. In sommige gevallen is er nog aanvullende informatie nodig. Omdat de benodigde informatie per overlijdensmelding anders is, geven onze medewerkers bij u aan welke stukken wij nodig hebben.

Stap 3
Zodra wij alle stukken ontvangen hebben en er verder geen bijzondere omstandigheden zijn, maken wij de uitkering binnen uiterlijk 10 werkdagen aan u over.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten bij een hypotheek. Bij overlijden wordt dan de hypotheek (deels) afgelost. Diegene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven wonen. Maar het geldbedrag kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een gezin met studerende kinderen financieel te ondersteunen. Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Een begrafenis- of uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van de begrafenis of de crematie mee te betalen en keert altijd uit.

U ontvangt de voorwaarden bij de polis als u de verzekering afgesloten heeft.

De meest recente voorwaarden vindt u bij Documenten (bij de pagina over de overlijdenrisicoverzekering). Op uw polis vindt u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Zijn dat niet de voorwaarden die wij op onze website vermeld hebben? Neemt u dan contact op met de Client Service Desk. E-mail: csd@ohra.nl.

Ontvangen wij geen premie? Dan sturen wij u een waarschuwing. Wordt de premie dan niet (of niet volledig) binnen twee maanden na de premievervaldag betaald? Dan is er automatisch geen dekking meer. En eindigt de verzekering zonder waarde. Bij verpanding informeren wij ook de pandhouder over de betalingsachterstand.
Als u contact met ons opneemt, proberen wij samen met u een passende oplossing te vinden. Een passende oplossing is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een voorbeeld hiervan is een betalingsregeling met u. U betaalt dan bijvoorbeeld tijdelijk een  lager maandbedrag of u betaalt uw betalingsachterstand in delen. Neemt u hiervoor dan dan contact op met de Client Service Desk. E-mail: csd@ohra.nl