Wet op het financieel toezicht (WFT)

Een verzekeraar moet aan allerlei eisen voldoen. Deze eisen zijn verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat een verzekeraar de wettelijke eisen naleeft. Daarom vindt u hieronder informatie zoals de Wft deze voorschrijft.

Direct zakendoen met OHRA

Bij OHRA doet u direct zaken. U krijgt van ons uitgebreide informatie over onze financiële producten. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product past bij u en bij uw financiële situatie. Wij geven u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet execution only-dienstverlening.

Execution only-dienstverlening

U kiest zelf een financieel product en bent ook zelf verantwoordelijk voor uw keuze. Dit heet execution only-dienstverlening. Het betekent dat u bijvoorbeeld:

  • uw verzekeringen en rekeningen zelf kiest en samenstelt;
  • uw verzekeringen en rekeningen zelf beheert;
  • bij veranderingen in uw persoonlijke situatie zelf beslist of uw product aangepast moet worden;
  • de koersontwikkelingen constant zelf bewaakt, als u belegt;
  • op tijd zelf switcht naar een minder risicovol beleggingsfonds.

Wij publiceren dagelijks de koersen van onze beleggingsfondsen in de landelijke dagbladen, op teletekst en op internet. Op www.ohra.nl vindt u uitgebreide en actuele informatie over al onze producten en beleggingsfondsen. 

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden ontvangt u bij uw polis. Wilt u ze vooraf opvragen? Dan kan dat via onze website (kijk hiervoor bij de betreffende producten op onze website).

Nederlands recht

Op de verzekeringsovereenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. 

Mededelingsplicht

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de vragen die wij stellen in het aanvraagformulier of het telefoongesprek zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde die bij het sluiten van deze verzekering bekend is en van wie de belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering.

Vragen waarvan u het antwoord al bij OHRA als bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u de aanvraag heeft ingestuurd, maar voordat OHRA de door u aangevraagde verzekering heeft geaccepteerd, moet u alsnog aan OHRA meedelen. Tenminste als deze feiten en omstandigheden vallen onder de vragen in het telefoongesprek of het aanvraagformulier dat u heeft ontvangen.

Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van OHRA heeft gehandeld of deze bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zou hebben gesloten, heeft OHRA tevens het recht de verzekering op te zeggen.