Risico's van fondsbeleggen

Door te beleggen in een of meer beleggingsfondsen kunt u uw risico spreiden. Maar beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Over het algemeen geldt: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico.

Algemene risico's van beleggen

De meest voorkomende risico’s zijn: 

 • Marktrisico: Uw belegging wordt minder waard door de algemene economische situatie.
 • Renterisico: De waarde van een belegging kan dalen als de marktrente stijgt.
 • Kredietrisico: Onderneming waarin wordt belegd is niet in staat om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. 
 • Liquiditeitsrisico: Het risico dat de belegging niet of nauwelijks kan worden verhandeld.
  Hierdoor is de belegging niet of tijdelijk niet te verkopen.
 • Valutarisico: Er wordt belegd in een ander valuta dan de euro. Daalt de koers in vergelijking met de euro dan heeft dit negatieve invloed.
 • Herbeleggingrisico: Als u rente (obligaties) of dividend (aandelen) ontvangt, weet u niet of u dit met hetzelfde rendement kunt herbeleggen.

Fondsbeleggen kent ook een aantal specifieke risico’s: 

 • Koersrisico: Bij beleggingsfondsen is het risico op koersschommelingen groot. De waarde van een beleggingsfonds kan dalen als de waarde van de beleggingen in het fonds daalt of als de directe opbrengst van de beleggingen daalt.
 • Debiteurenrisico: Bij een faillissement van een beleggingsfonds of de bedrijven waarin het fonds belegt, kunnen uw beleggingen niets of nog heel weinig waard zijn.
 • Geografisch/sector risico: De waarde van een fonds dat belegt in een specifieke regio (bijvoorbeeld in Azië) of sector (bijvoorbeeld telefonie) is vooral gevoelig voor ontwikkelingen in die regio of die sector. Gaat het in die regio of sector slecht, dan kan dat een grote waardedaling van het fonds tot gevolg hebben, ondanks de spreiding binnen het fonds over meerdere beleggingen.
 • Omslagrisico: Een beleggingsfonds bestaat soms uit meerdere subfondsen. Een slecht resultaat van een subfonds kan verrekend worden met resultaat overige subfondsen.

Overige risico’s:

 • Fondsen kunnen door fondsbeheerders uit de markt worden gehaald of omgezet naar andere fondsen.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen in de toekomst aanleiding zijn om uw rekening aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat u uw beleggingen op een minder geschikt moment moet verkopen. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten.
Het is belangrijk dat u de risico’s van beleggen in beleggingsfondsen goed begrijpt voordat u gaat beleggen. De risico’s verschillen sterk per beleggingsfonds. Loop geen onnodig risico. Meer informatie over de risico’s van een bepaald fonds kunt u o.a. terugvinden in de Essentiële Beleggersinformatie [PDF] (EBi) van dat fonds.

De Essentiële Beleggersinformatie (EBI)

In de Essentiele Beleggersinformatie vindt u onder andere informatie over:

 • de doelstellingen van het fonds en het beleggingsbeleid;
 • het risico- en opbrengstprofiel van het fonds;
 • de kosten van het fonds (eenmalige kosten, jaarlijkse kosten, prestatievergoeding);
 • In het verleden behaalde resultaten.

De EBi is bedoeld om beleggingsfondsen onderling te kunnen vergelijken.

In de Essentiële Beleggersinformatie is ook een risicometer opgenomen. De risicometer geeft het risico- en opbrengstprofiel aan van het betreffende fonds, op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans op winst en het risico op verlies De stand van de risicometer wordt berekend op basis van de schommelingen van het rendement in het verleden. 

Let op: sommige risico’s komen niet tot uiting in de risicometer. Lees daarom altijd de EBI en andere fondsinformatie zoals het prospectus voor alle risico’s die u loopt. Kijk op het overzicht van alle fondsaanbieders met een link naar de EBI’s [PDF].

Rendement op beleggingsfondsen

Fondsbeleggers kunnen op 2 manieren rendement behalen op een beleggingsfonds:

 • Dividendrendement: veel beleggingsfondsen keren dividend uit.
 • Koersrendement: de koers van een beleggingsfonds kan schommelen. Als de onderliggende waarden in het fonds gemiddeld goed presteren kan de koers van het fonds stijgen. Zijn de prestaties gemiddeld slecht, dan daalt de koers.

Als u op een bepaald moment niet belegd in fondsen, dan ontvangt u de variabele rente over uw saldo. Eventueel kunt u ook kiezen voor een vast rentepercentage gedurende een bepaalde looptijd, het geld zet u dan vast op een deposito. Zie de actuele rentetarieven.